{{matchdate.Matchs[0].RoundName}}

- {{matchdate.MatchDate| date:'dd-MM-yyyy'}}
{{match.GroupName}}
{{match.HomeTeam}} {{match.HomeTeam}}
{{match.HomeScore}}
({{match.HomeScorePen}})
{{match.AwayTeam}} {{match.AwayTeam}}
{{match.AwayScore}}
({{match.AwayScorePen}})
{{match.MatchTime| date:'HH:mm'}}
{{match.StadiumName}}

{{bangdau.GroupName}}

Hạng
Đội
Điểm
H/S
Kết quả
{{$index+1}}
{{team.TeamNameFull}}
{{team.Point}}
{{team.Win}}/{{team.Lose}}
Thắng
Hoà
Thua
Chưa thi đấu